Орган за оценяване на съответствието

Списък на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани и отнасящи се към безопасността на продуктите от обхвата на „НБ ЛИФТКОНТРОЛ”

БДС EN 81-1+АС:2002 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 1: Електрически асансьори
БДС EN 81-1+А2:2006 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 1: Електрически асансьори-Места за разполагане на повдигателния механизъм и таблото за управление
БДС EN 81-2+АС:2006 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори
пр.БДС EN 81-2+А2:2006 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори- Места за разполагане на повдигателния механизъм и таблото за управление
БДС EN 81-3:2003 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори
БДС EN 81-70:2004 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори на лица, включително на лица с инвалидност
БДС EN 12016:2001 Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия. Асансьори, ескалатори и подвижни пътнически пътеки. Устойчивост
БДС EN 13015:2003 Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане
БДС EN 81-40:2004 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални  асансьори за превозване на пътнически и товари.Част 40: – Стълбищни подемници и наклонени повдигателни платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност.
БДС EN 81-41:2008 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори.Специални  асансьори за превозване на пътнически и товари.Част 41:- Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност.
БДС ЕN 81-21:2009 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьоти за превоз на пътници и товари.Част 21: Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради
ISO/TS 14798:2000 Асансьори,ескалатори и подвижни пътеки.Методология за анализ на риска
БДС EN 280:2002- Подвижни работни площадки.Изчисления за проектиране.Критерии за устойчивост. Изработване.Безопасност.Изследвания и изпитвания.
БДС EN 349:1993+А1:2008 Безопасност на машините. Минимални разстояния за избягване премазването на части от човешкото тяло.
БДС EN 528: 2009 Трансманипулатори. Изисквания за безопасност.
БДС ЕN 547-1:1996 + A1:2008 Безопасност на машините.Размери на човешкото тяло.Част 1:Принципи за определяне размерите за достъпа на работните места до всички части на машината
БДС ЕN 547-2:1996 + A1:2008 Безопасност на машини.Размери на човешкото тяло.Част 2:Принципи за определяне размерите, необходими за отвори за достъп.
БДС ЕN 547-3:1996 + A1:2008 Безопасност на машините.Размери на човешкото тяло.Част 3:Антропометрични данни.
БДС ЕN 574:1996 + A1:2008 Безопасност на машините.Устройства за управление с две ръце. Функционални аспекти.Принципи за проектиране/разработване.
БДС ЕN 894-1:1997 + A1:2008 Безопасност на машините. Ергомични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устрийства  и органи за управление.
БДС ЕN 894-2:1997 + A1:2008 Безопасност на машините. Ергомични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.Част  2: Индикаторни устройства.
БДС EN 953:1997+А1:2008 Безопасност на машините.Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране/разработване иизработване на неподвижни и подвижнин прегради.
БДС EN 981:1996+А1:2008 Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали за опасност и информационни сигнали.
БДС ЕN 982:1996+А1:2008 Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към хидравлични и пневматични системи за задвижване и техните елементи.Хидравлика.
БДС ЕN 1037:1995+А1:2008 Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано задействане.
БДС ЕN 1088:1995+А2:2008 Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. Основни положения за проектиране/разработване и подбор.
БДС ЕN 12159:2002 Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини.
БДС ЕN 1493:1998 + A1:2009 Подемници за пътни превозни средства.
БДС ЕN 1495:1997 + A2:2009 Повдигани площадки.Мачтови повдигани работни площадки
БДС EN 60204-1:2006 Безопасност на машините. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания IEC 60204-1:2005 (с промени).
БДС EN 60204-1:2006 Безопасност на машините. Електрообзавеждане на машини. Част 32:: Изисквания за товароподемни машини IEC 60204-32:2008.
БДС EN ISO 12100-1:2004 Безопасност на машините.Основни положения. Общи принципи за проектиране/разработване. Част 1: Основна терминология, методология(ISO 12100-1: 2003).
БДС EN ISO 12100-2:2004 Безопасност на машините.Основни положения. Общи принципи за проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи.(ISO 12100-2: 2003).
БДС EN ISO 12100-2:2003/А1 Безопасност на машините.Основни положения. Общи принципи за проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи.Изменение 1 (ISO 12100-2: 2003/Amd 1:2009).
БДС EN ISO 13850:2009 Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи за проектиране/разработване.
БДС EN ISO 13855:2010 Безопасност на машините. Разположение на защитните приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло.
БДС EN ISO 13857:2008 Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу достигане на опасни места с горните и долните крайници.
БДС EN ISO    13732-1:2009 Ергономия на топлинната среда. Методи за оценка на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности
БДС EN ISO    13732-3:2009 Ергономия на топлинната среда. Методи за оценка на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Студени повърхности
БДС EN ISO14121-1:2007 Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 1: Принципи(ISO 14121-1:2007)

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail