Технически надзор

Списък на нормативните актове и българските стандарти, използвани при техническите прегледи на СПО

 

№ по ред НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
  Закони
1. Закон за техническите изисквания към продуктите Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г.    
2. Закон за измерванията Обн. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
3. Закон за безопасни условия на труд  Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 76 от 20.09.2005 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 40 от 18.05.2007 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2008 г.
4. Закон за националната стандартизация
  Наредби
 1. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за водене на регистър на съоръженията (ДВ, бр.79/2000 г., изм. и доп. бр. 115/2002 г., изм. и доп. бр. 17/2003 г., изм. и доп. бр. 59/2006 г.,………изм. и доп. ДВ, бр.78/07.10.2011 г. ),
2. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ, бр.33/03 г., ……..изм. и доп. ДВ бр.18/01.03.2011  .)
3. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения  (ДВ.бр.73 / 17.09.2010 г.
4. Наредба № 24 за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на  въжени линии (ДВ.бр. 40 /22.05.1978 г.,…….. изм. и доп. ДВ, бр. 86 /03.11.1989 г.
5. Наредба № 3 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” (обн. ДВ, бр.9/2001 г.),
6. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства устройства (ДВ, бр.94/2001 г., изм. и доп. бр.40/2006 г., ДВ, бр.61   от 08.07.2008, в сила от 29.12.2009 г.)
7. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините  (ДВ, бр.61 /2008 г., изм. и доп.   ДВ бр.71 от 12.08.2008 г, в сила от 29.12.2009 г.,изм.и доп.ДВ, бр. 48 от 25 юни 2010 г, в сила от 15.12.2011 г.
8. Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (ДВ. бр. 64 от 2004 г.) влиза в сила от 01.01.2006 год…….. изм. и доп. ДВ, бр37/08.05.2007 г.

Списък на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани и отнасящи се към безопасността на асансьорите

БДС EN 81-1:1998+А3:2010 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 1: Електрически асансьори
БДС EN 81-2:1998+А3:2010 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори
БДС EN 81-3:2003 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори
БДС EN 81-28:2009 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 28: Дистанционно оповестяване на за авария на пътнически и товаропътнически асансьори.
БДС EN 81-21:2009
БДС EN 81-58:2004 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Методи за изпитване на пожароустойчивост на шахтни врати
БДС EN 81-70:2004 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори на лица, включително на лица с инвалидност
БДС EN 81-72:2004 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаропътнически асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари
пр.БДС EN 81-80:2006 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Съществуващи асансьори. Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори
БДС EN 627:2001 Правила за регистриране на данните и дистанционен контрол на асансьори, ескалатори и подвижни пътнически пътеки
БДС EN 12015:2002 Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътнически пътеки. Излъчване
БДС EN 12016:2001 Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия. Асансьори, ескалатори и подвижни пътнически пътеки. Устойчивост
БДС EN 13015:2003 Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

 

Заменени стандарти от EN БДС 81-1/2 и 3, съдържащи изисквания към асансьори в експлоатация.

БДС 10272-82 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Шахта и машинно помещение.
БДС 10706-79 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Въжета.
БДС 10707-88 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към повдигателните механизми.
БДС 12040-82 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането.
БДС 12314-77 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Паспорт.
БДС 12480-79 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Устройства предпазни.
БДС 13553-82 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Норма за полезна площ на пода на кабината.
БДС 13930-88 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения.
БДС 14330-82 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Общи изисквания
БДС 14857-87 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Кабина, противотежест и направляващи елементи
БДС 16880-88 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Пресмятане на носещи въжета, вериги и триещи шайби
БДС 16892-82 Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към табелките и инструкциите за експлоатация
  Забележка: Заменените стандарти съдържат изисквания към асансьорите, въведени в експлоатация преди прилагането на НСИОСАТПУ. Те не се отменят, а само се заменят по отношение изискванията към новопроизвежданите асансьори. Тези стандарти ще продължат да се прилагат до приключване пълния експлоатационен ресурс на тези асансьори съгласно § 3 от НБЕТНА

Списък на българските  стандарти, въвеждащи хармонизирани стандарти и отнасящи се към безопасността на повдигателните съоръжения и подвижни работни площадки

 

БДС EN 528 Трансманипулатори. Безопасност
БДС EN 818-1 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност.Част 1: Общи условия за приемане
БДС EN 818-2 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 2: Вериги със средни допустими отклонения за верижни сапани.Клас 8
БДС EN 818-3 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 3: Вериги със сред- ни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 4
БДС EN 818-4 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 4: Верижни сапани.Клас 8
БДС EN 818-5 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 5: Верижни сапани.Клас 4
БДС EN 818-6 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 6: Верижни сапани.Изисквания за информацията за използването и поддържането, предоставена от производителя
БДС EN 818-7 Вериги за вдигане с къси звена.Безопасност. Част 7: Подемни вериги с малки допустими отклонения.Клас Т (вид Т, DAT и DT)
БДС EN 1492-1 Текстилни сапани.Безопасност.Част 1: Сапани от плоски тъкани колани от изкуствени влакна за общо приложение
БДС EN 1492-2 Текстилни сапани.Безопасност.Част 2: Кръгли сапани от изкуствени влакна за общо приложение
БДС EN 1677-1 Елементи за сапани.Безопасност.Част 1: Елементи от кована стомана.Клас 8
БДС EN 1677-2 Елементи за сапани.Безопасност.Част 2: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител.Клас 8
БДС EN 1677-3 Елементи за сапани.Безопасност.Част 3: Самозаключващи се куки от кована стомана.Клас 8
БДС EN 1677-4 Елементи за сапани.Безопасност.Част 4: Звена.Клас 8
БДС EN 1677-5 Елементи за сапани.Безопасност.Част 5: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител.Клас 4
БДС EN 1677-6 Елементи за сапани.Безопасност.Част 6: Звена.Клас 4
БДС EN 12077-2 Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност.Част 2: Ограничителни и индикаторниустройства
БДС EN 12385-1 Стоманени телени въжета.Безопасност.Част 1: Общи изисквания
БДС EN 12385-2 Стоманени телени въжета.Безопасност.Част 2: Определения, означаване и класификация
БДС EN 12385-4 Стоманени телени въжета.Безопасност.Част 4: Въжета от усукани снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане
БДС EN 12644-1 Кранове.Информация за използване и изпитване. Част 1. Инструкции
БДС EN 12385-10 Стоманени телени въжета.Безопасност.Част 10: Спирални въжета за общи приложения в метални конструкции
БДС EN 12644-2 Кранове.Информация за използване и изпитване. Част 2: Маркировка
БДС EN 12999 Кранове. Бордови кранове
БДС EN 13135-1 Кранове.Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането. Част 1: Електротехническо обзавеждане
БДС EN 13155-1 Кранове.Безопасност Сменяеми товарозахващащи приспособления
БДС EN 13411-1 Накрайници за стоманени телени въжета.Безопасност.Част1: Каушиза сапани от стоманени въжета
БДС EN 13411-2 Накрайници за стоманени телени въжета.Безопасност.Част 2: Свързване на сапани от телени въжета
БДС EN 13411-4 Накрайници за стоманени телени въжета.Безопасност.Част 4: Съединяване с муфи посредством метал или смола
БДС EN 13411-5 Накрайници за стоманени телени въжета.Безопасност.Част 5: Захващане на телени въжета с U-болт
БДС EN 13414-1 Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност.Част 1: Сапани за общи подемни приложения
БДС EN 13414-2 Сапани от стоманени телени въжета.Безопасност.Част 2: Изисквания  информацията за използване и поддръжка, предоставяна от производителя
БДС EN 13414-3 Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи със заплетено ухо
БДС EN 13557 Органи за управление и места за управление
БДС EN 13889 Ковани стоманени съединителни скоби за общи подемни приложения. Прави и изпъкнали съединителни скоби. Клас 6.Безопасност
БДС EN 280 Критерии за устойчивост. Изработване. Безопасност.Изследвания и изпитвания.
БДС EN 1398 Платформи за изравняване на нивото
БДС EN 1495 Повдигателни площадки. Мачтови повдигателни работни площадки.
БДС EN 1570 Изисквания за безопасност за повдигателни площадки
БДС EN 1808 Изисквания за безопасност към окачени работни площадки.Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване.Изпитвания

Списък на  стандартите по техника на безопасността, регламентиращи изисквания към повдигателните съоръжения преди влизане в сила на НСИОСМ.

БДС 8916-81 “Техника на безопасността.(ТБ) Кранове товароподемни.(Кр.Т.) Класификация на механизмите по режимите на работа”.
БДС 9295-83. “ТБ.Телфери електрически.Термини и определения”
БДС 10565-79 “ТБ. Кранове товароподемни.Устройства предпазни”.
БДС 10567-87 “ТБ. Кранове товароподемни.Спирачки”.
БДС 10637-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Заваряване на стоманени конструкции”.
БДС 11202-83 “ТБ. Кранове товароподемни.Материали и заготовки”.
БДС 12381-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Контрол на производството”
БДС 12382-80 “ТБ.Кранове товароподемни.Паспорт”
БДС 13793-82 “ТБ. Кранове товароподемни. Изисквания към електрическите предпазни помощни прекъсвачи”.
БДС 13794-80 ТБ. Кранове товароподемни.Общи изисквания”.
БДС 14373-82 “ТБ. Кранове товароподемни.Изисквания към електрообзавеждането”.
БДС 14477-82 “ТБ. Кранове товароподемни.Методи за изпитване на стелажните щабелни кранове”.
БДС 14621-78 “ТБ. Кранове товароподемни.Пресмятане на устойчивост против катурване”.
БДС 14858-79 “ТБ. Кранове товароподемни.Графически сивмоли”.
БДС 14862-89 “ТБ. Кранове товароподемни.Разстояния за безопасност”.
БДС 15115-80 “ТБ. Кранове товароподемни Цветно означение на опасните части”.
БДС 15127-80. “ТБ. Кранове товароподемни.Кранове с носещи въжета”
БДС 15160-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Кранове контейнерни”.
БДС 15161-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Противотежести и баласт”.
БДС 15162-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Пътеки, площадки и стълби”.
БДС 15164-80 “ТБ. Кранове товароподемни.Въжета, барабани и ролки, вериги и верижни Устройства за опъване зъбни колела”.
БДС 15165-80 “ТБ.Телфери електрически.Общи изисквания”.
БДС 15274-81 “ТБ. Кранове товароподемни.Товарозахващащи органи”.
БДС 15489-82 “ТБ.Телфери електрически.Паспорт”.
БДС 15561-82 “ТБ.Телфери електрически.Контрол на производството”.
БДС 16569-86 “ТБ. Кранове товароподемни.Изисквания към хидравличното оборудване”.
БДС 16570-86 “ТБ. Кранове товароподемни.Класификация по режими на работа”.
БДС 16709-87 “ТБ. Кранове товароподемни.Изисквания към устройствата за дистанционно управление по радиоканал”.
БДС 16710-87 “ТБ. Кранове товароподемни.Разстояния за безопасност на щабелни кранове”
БДС 16879-88 “ТБ. Кранове товароподемни.Изисквания към задвижващите механизми”.
БДС 16884-88 “ТБ.Кр.Т.Паспорт на стелажните щабелни кранове(трансманипулатори)”.
БДС 16949-89 “ТБ. Кранове товароподемни.Натоварвания и изчислителни комбинации за мостови и козлови кранове”.
БДС 17006-89 “ТБ. Кранове товароподемни.Изисквания към изпитванията на хидравличното оборудване”.
БДС ISO 4301 “Кранове и подемни съоръжения.Класификация. Част1:Общи положения”.
БДС ISO 4301 “Кранове и подемни съоръжения.Класификация.Част 2: Самоходни кранове”.
БДС ISO 4301 “Кранове и подемни съоръжения.Класификация.Част 3: Кулокранове”.
БДС ISO 4301. “Кранове и подемни съоръжения.Класификация Част4:Стрелови кранове”.
БДС ISO 4301 “Кранове и подемни съоръжения.Класификация.Част 5: Мостови и козлови кранове”.
БДС ISO 4304. “Кранове с изключение на самоходни и плаващи кранове.Общи изисквания за устойчивост”
БДС ISO 4305 “Самоходни кранове.Определяне на устойчивост”.
БДС ISO 4306 “Кранове.Речник.Част 1: Общи термини”.
БДС ISO 4306 “Кранове.Речник.Част 2: Самоходни кранове”.
БДС ISO 4306 “Кранове.Речник.Част3: Кулокранове”.
БДС ISO 4309 “Кранове товароподемни.Въжета стоманени.Правила за проверка и критерии бракуване”.
БДС ISO 4310 “Кранове товароподемни.Норми и методи за изпитване”.

Списък на хармонизираните стандарти, регламентиращи изискванията към безопасността за въжени линии и ски влекове

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail